Kurs: Ekonomi och finans

 • Företagsekonomi för dig i försäkringsbranschen

  2024-10-24

  Lär dig att förstå externredovisningens rapporter och hur dessa kan användas för nyckeltalsanalys av företag och även specifikt försäkringsföretag. Undervisningen baseras på praktiska exempel med kopplingar till verkliga årsredovisningar.

  Ort: Online

  Tid: Totalt 12 timmar

  Läs mer

Kurs: Företagsförsäkring

 • Företagsförsäkring

  2024-11-04

  Ett helhetsgrepp på företagsförsäkring.

  Ort: Modul 1: Live online (webinar) + Modul 2 : i Stockholm

  Tid: Totalt 7 dagar: 4-6 nov och 19-22 nov (tenta slutet av november)

  Läs mer

 • Företagsskadereglering

  2024-11-25

  Lär dig de grundläggande principerna för företagsskaderegler och hur du ska tillämpa villkoren i praktiska fall och därmed kunna avgöra när och hur skadeersättning ska betalas inom egendomsskada, ansvarsskada och avbrottsskada.

  Ort: Live online

  Tid: Totalt tre lärarleda dagar

  Läs mer

 • Försäkringsaffärer och kundrelationer

  2024-10-03

  Denna utbildning syftar till att du ska få både en grundläggande och djup förståelse för rollen som säljare inom bank och försäkring.

  Ort: online + live online

  Tid: Ca 5 timmar onlineutbilning samt två halvdagswebinar

  Läs mer

 • Juridik-skadeförsäkring

  2025-01-30

  Denna utbildning ger dig den försäkringsjuridiska plattformen som du behöver för att lyckas i ditt arbete. Förutom juridiska terminologi får du relevant praktisk övning i juridisk problemlösning, förståelse för det juridiska ramverk du måste förhålla dig till i din yrkesroll och fördjupade kunskaper i juridikens betydelse för försäkringars uppbyggnad.

  Ort: Live online

  Tid: Lärarledda pass 30-31 januari samt 12-13 februari

  Läs mer

 • Riskhantering och försäkring

  2024-10-08

  Oavsett inom vilka branscher dina kunder befinner sig så har de en sak gemensamt. Det finns ingen riskfri tillvaro. Det är alltså väldigt viktigt att på ett professionellt sätt kunna bedöma sannolikheterna att något kan inträffa och begränsa konsekvenserna. En bra riskanalys är med andra ord avgörande för att fatta rätt beslut och denna kurs ger dig metoderna.

  Ort: Live online

  Tid: Totalt tre lärarledda dagar i oktober 2024

  Läs mer

 • Tillämpning företagsförsäkring

  Att vara faktamässigt insatt inom företagsförsäkring är den bästa grunden. Men som specialist, skadereglerare eller kvalificerad rådgivare/säljare/förmedlare inom området handlar det även om att förstå och kunna visa hur riskhanteringen och företagsförsäkringen hänger samman. I denna sammanfattande tillämpningsutbildning får du möjlighet att testa, fördjupa och förankra dina samlade kunskaper.

  Läs mer

Kurs: Livförsäkring

 • Företagsrådgivning och individuell tjänstepension

  Denna utbildning ger dig möjlighet att fördjupa och omsätt dina livförsäkringskunskaper i kundmötet för att bli en uppskattad företagsrådgivare. Utbildningen innefattar bland annat individuell tjänstepension inkluderande direktpension, alternativ ITP, pensionsutfästelse, avdragsrätt, etc. samt även individuella försäkringslösningar för företagsledare och anställda.

  Läs mer

 • Grundutbildning i livförsäkring

  2024-10-09

  En bred bas inom livförsäkringsområdet

  Ort: Online + live online

  Tid: oktober -mars

  Läs mer

 • Juridik – Personförsäkring

  2024-12-31

  Utbildningen är en bas för alla som arbetar med personförsäkring. Du får en genomgång av Försäkringsavtalslagen (FAL) och de avsnitt som berör personförsäkringar.

  Ort: Online

  Läs mer

 • Juridik och beskattning B (fördjupningskurs)

  Denna juridikutbildning går att läsa som enskild kurs, men ingår även som ett delmoment i "Livdiplomutbildningen" – den ger goda kunskaper inom FAL, familjerätt och beskattning kopplat till livförsäkringsområdet.

  Läs mer

 • Medicinsk riskbedömning

  2024-10-24

  Denna kurs ger dig ett nödvändigt helhetsgrepp, en djupare förståelse och en metod för riskbedömningen och det affärsmässiga arbetet gentemot kund.

  Ort: Online

  Tid: Två utbildningsdagar samt tentamen

  Läs mer

 • Social- och avtalsförsäkring B (fördjupningskurs)

  Denna fristående kurs ingår även som ett delmoment i IFU-diplomet och behandlar de viktiga och komplexa frågorna kring individens försäkring genom lag och anställning. Har du redan grundkunskaperna inom området? Då är detta ett utmärkt val för dig som behöver fördjupade kunskaper.

  Läs mer

Kurs: Motor och civilförsäkring

 • Civilskadereglering – Live Online omgång

  2025-03-11

  En praktiskt inriktad utbildning med betoning på reglering av skadefall som omfattas av hemförsäkringen.

  Ort: Live Online

  Tid: 11-12 mars 2025

  Läs mer

 • Kundkommunikation – Live Online

  2025-03-20

  Utbildningen vänder sig till dig som har direkt kundkontakt och riskbedömer eller skadereglerar försäkringar där en viktig del är att kunna hantera svåra samtal och besvara kundernas frågor professionellt.

  Ort: Live online

  Läs mer

 • Skaderegleringsmetodik – Live Online

  2024-10-23

  Skaderegleringsmetodik säkerställer nivån på din yrkeskompetens och behandlar fundamenten i din roll som skadereglerare. Utbildningen är framtagen för dig som behöver en helhetsmetodik i din yrkesroll för att göra kvalitativa utredningar/bedömningar och även underlätta arbetet i perioder av hög arbetsbelastning. Utbildningen berör ämnen som omfattar metodik, etik, utredning, handläggning och tolkning och utgör den yrkesmässiga […]

  Ort: Live Online

  Tid: 23-24 oktober 2024

  Läs mer

 • Trafikskadereglering – Live Online omgång

  2024-11-28

  En praktiskt inriktad utbildning med betoning på reglering av skadefall som omfattas av trafik- och kaskoförsäkringen.

  Ort: Live online

  Tid: 28-29 november 2024

  Läs mer

Kurs: Personskadeförsäkring

 • Medicinsk orientering

  2024-09-18

  Försäkringsmedicinska frågor är en centralt inom personrelaterade försäkringar. Det är viktigt att skaffa sig ett helhetsgrepp kring området och all den kunskap som behövs för att kunna balansera det humana och affärsmässiga perspektiven gentemot kunderna. Arbetar du idag som riskbedömare, skadereglerare, underwriter eller produktutvecklare så är detta utbildningen för dig.

  Ort: Live online

  Tid: 3 moduler: 18-19 sep, 16-17 okt, 5-7 nov 2024

  Läs mer

 • Personskadereglering

  Denna utbildning tar sin utgångspunkt i praktisk skadereglering och de försäkringsmässiga konsekvenserna vid personskadereglering på skadeståndsrättslig grund. Utbildningen innefattar föreläsning och praktiska övningar som ger kunskap i hur aktiv personskadereglering ska bedrivas inom samtliga ersättningsslag inklusive invaliditetsnivån. Utbildningen omfattar metodik, process och praktisk reglering inom huvudområdena: Skaderegleringsprocessen, Kostnader, Medicinsk bedömning, Inkomstförluster, Socialförsäkring och Personskadejuridik. Utbildningen […]

  Läs mer

 • Tjänstemannabedömning av mindre invaliditeter – med Certifiering

  2024-08-29

  Grunden för att du som skadereglerare ska kunna utföra egna medicinska bedömningar. Utbildningen omfattar både en fördjupad kunskap inom anatomi och i att göra medicinska bedömningar inom specifika skadeområden.

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 29-30 augusti 2024 (online) + 5-6 maj 2025 (sal i Stockholm)

  Läs mer

Kurs: Sjuk och olycksfallsförsäkring

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se