Innehåll och upplägg

De företagsanpassade programmen kan utformas på en mängd olika sätt och syfta till olika resultat. Utbildningarnas innehåll anpassas alltid till företagets specifika behov och situation.

Förstudie kartlägger behov och mål

Varje program är unikt och utformas tillsammans med kunden. Vi gör en noggrann förstudie av situation, behov och mål. Med hjälp av intervjuer och i vissa fall workshops fastställer vi utbildningens form, innehåll, process och mål. Genomförandet sker i nära samarbete med uppdragsgivaren.

Upplägget fastställs

Efter förstudien tar vi fram ett förslag på struktur, innehåll och former för samarbete. Detta förslag diskuteras och omarbetas tillsammans med uppdragsgivaren. Ibland kan ett inledande ”pilotprogram” behövas. Därefter granskas upplägget, innehållet och lärprocessen och önskade justeringar görs innan programmet implementeras i sin helhet.

Dialog och öppenhet skapar förtroende

Vi tar det fulla ansvaret för utformningen, implementeringen och den löpande granskningen av programmet, men för att nå bästa möjliga resultat måste det löpande pågå en dialog mellan oss och nyckelpersonal inom kundorganisationen.

Vi strävar efter en öppen relation med våra kunder. Förväntningar kommuniceras och löpande återkoppling ges åt båda hållen. På detta sätt byggs ett förtroende upp och vi lägger grunden för ett nära och långsiktigt samarbete.

Programmet hålls på den plats eller de platser som bäst passar uppdragsgivaren.

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se