Beskrivning

Genom denna utbildning får du en grundläggande förståelse av externredovisningens rapporter och hur dessa kan användas för nyckeltalsanalys av företag.
Vi hjälper dig att kunna läsa och analysera såväl budget som en årsredovisning. Du lär dig även förstå vanliga begrepp såsom nyckeltal, balansräkning, bokfört värde, återanskaffningsvärde och resultaträkning. Vidare avslutas utbildningen med att du lär dig viktiga delar i just försäkringsföretagets ekonomi.

Utbildningen är upplagd på tre moduler:

Modul 1 – Att förstå rapporter och nyckeltal (5 timmar)

Kopplingen mellan affärerna och rapporteringen är kärnan i den första modulen. Du lär dig den grundläggande terminologin, dvs specifika uttryck som är kopplade till den finansiella rapporteringen. I nästa steg lär du dig grunderna i företagets ekonomi genom att göra kopplingar till din privata ekonomi. Syftet är att avdramatisera företagens rapportering genom att först förstå hur finansiell rapportering skulle kunna se ut för dig som individ. Därefter får du lära dig hur tillverkande företags och tjänsteföretags rapporter kan se ut och hur de skiljer sig från varandra. Den funktionsindelade och kostnadsslagsindelade resultaträkningen förklaras.

Vi kommer också gå igenom hur du använder den finansiella rapporteringen för att analysera olika affärsmodeller och hur du kan använda balans- och resultaträkning i kombination med kassaflödesanalys för att få fram ytterligare värdefull information.

• Vad betyder det som står i årsredovisningen? Hur hänger rapporterna samman? Vad blir det för konsekvenser om man gör en förändring?
• Målet med modulen är att du ska kunna läsa, förstå och prata om årsredovisningar, kvartalsrapporter och månadsbokslut med en god förståelse.

Modul 2 – Att mäta och utvärdera verksamhetens finanser (5 timmar)

Finansiell analys är fokus i denna modul. Vi går igenom verktyg för att utvärdera hur det går för företaget och vi använder oss av olika nyckeltal och tittar på hur man med deras hjälp kan mäta och förstå likviditet, finansiell styrka och lönsamhet. Du får lära dig mer om olika likviditetsmått, varför man använder dem samt hur man beräknar dem. Du får vidare lära dig olika nyckeltal inom finansiell ställning och lönsamhet.

• Går verksamheten bra eller dåligt? Vilka nyckeltal är relevanta för oss? Hur jämför vi oss med andra?
• Målet med modulen är att du ska kunna mäta och förstå likviditet, finansiell styrka och lönsamhet.

Modul 3 – Försäkringsekonomi (2 timmar)

Syftet med denna modul är att på ett tidseffektivt sätt ge dig viktig kunskap om försäkringsföretagens finansiella rapportering. Om vi utgår från produktkännedom och konsumenttrygghet är det viktigt att du, som är länken mellan försäkringsbolag och försäkringstagare, på ett betryggande sätt kan förmedla bolagets finansiella ställning.
Med hjälp av de verktyg som du får ta del av i denna kurs ska du själv kunna utläsa den finansiella stabiliteten bakom försäkringsprodukterna som du säljer och/eller på annat sätt arbetar med. Därigenom kan du också hjälpa dina kunder bättre och känna dig tryggare i din yrkesroll.

Modulen baseras på följande områden:
1. En introduktion till försäkringsekonomi
2. Resultatredovisning i ett försäkringsföretag
3. Nyckeltal och analys av dessa
4. Regelverket Solvens II och den publika Solvens- och Verksamhetsrapporten

Pedagogiskt upplägg
Onlineutbildning där undervisningen baseras på praktikfall med kopplingar till verkliga årsredovisningar. Pedagogiken är uppbyggd av lektionsfilmer, quizfrågor och övningsuppgifter/inlämningsuppgifter där du får personlig feedback av lärare.
Total studietid bedöms till ca 12 timmar som bör fördelas ut under ca en månads tid.

För vem

Detta är en utbildning för alla som behöver lära sig att bedöma ett kundföretags ekonomiska situation och även få en förståelse för viktiga ekonomiska aspekter för försäkringsföretag. Utbildningen är en delkurs i Diplomutbildning inom företagsförsäkring men kan även läsas fristående.

Mål och resultat

Du lär dig bedöma ett företags ekonomiska situation - lönsamhet, likviditet och finansiella ställning. Du får även viktiga baskunskaper i försäkringsekonomi.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Totalt 12 timmar
Ort:
Online
Datum:
24 - 25 oktober 2024
Språk:
Svenska
Pris:
16 000 SEK (Ex moms)
Rabatt för diplomander
Totalt 12 timmar
Ort:
Online
Datum:
27 - 28 mars 2025
Språk:
Svenska
Pris:
16 000 SEK (Ex moms)
Rabatt för diplomander

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se