För dig som arbetar med förmedling/försäljning och underwriting inom LIV och SAK försäkring och omfattas av Lag om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter, erbjuder vi ett fullständigt utbildningskoncept där både kunskapsuppdateringar och tester ingår.

Erbjudandet utgår från våra IFU diplom, som har en lång tradition och sätter standarden för nivå och inriktning inom försäkringsbranschen. Ett diplom eller certifikat från IFU är ett bevis på att du genomgått en gedigen försäkringsutbildning.

För din fortbildning eller ditt behov av löpande verifiering av kunskapsutveckling, finns både onlineutbildningar och salsutbildningar.

Bland onlineutbildningarna finns till exempel årliga kunskapsuppdateringar och en ”miniakademi” motsvarande 15 timmars årlig utbildning. Vi erbjuder även salsutbildningar motsvarande kraven på årlig fortbildning. Innehållet uppdateras varje år och är helt fokuserat på utveckla dina kunskaper som försäkringsdistributör.

Utbildningar och tester

Diplomutbildningar

Diplomutbildning Företagsförsäkring (Sakdiplomet)
Sakdiplomutbildningen ger dig all kunskap du behöver för att ge etisk, pedagogisk och professionell rådgivning och på så sätt skapa rätt försäkringsskydd genom olika kombinerande försäkringsprodukter för kunderna. Utbildningen innefattar en blandad pedagogik, där interaktion med föreläsare och andra deltagare är ett viktigt moment i kunskapsutvecklingen. Sakdiplomet är standardsättande för försäkringsbranschen och liktydigt med att genom utbildning förvärva en hög kunskapsnivå inom en rad ämnesområden. Det är en högkvalitativ utbildning som gör dig relevant och trovärdig genom hela rådgivningsprocessen och stärker din förmåga att möta kraven från såväl kunder som lagstiftare.

Diplomutbildning Livförsäkring (LIV diplomet)
Livdiplomet ger dig all kunskap du behöver för att ge etisk, pedagogisk och professionell rådgivning och på så sätt skapa rätt försäkringsskydd, sparande och pensionslösning för kunderna. Utbildningen innefattar en blandad pedagogik, där interaktion med föreläsare och andra deltagare är ett viktigt moment i kunskapsutvecklingen. Livdiplomet är standardsättande för försäkringsbranschen och liktydigt med att genom utbildning förvärva en hög kunskapsnivå inom en rad ämnesområden. Det är en högkvalitativ utbildning som gör dig relevant och trovärdig genom hela rådgivningsprocessen och stärker din förmåga att möta kraven från såväl kunder som lagstiftare.

Onlineutbildningar och årliga kunskapsuppdateringar

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) – SAK 
Onlineutbildning tillika kunskapsuppdatering inom sakförsäkring, med fokus på de viktigaste baskunskaperna och eventuella nyheter. ÅKUn avslutas med ett kunskapstest enligt FFFS 2018:10 4 kap 4-6§ och utgår från IFUs diplomets ämnen och kunskapsnivå inom sakförsäkring. (Mer information kommer inom kort.) 

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) – LIV
Onlineutbildning tillika kunskapsuppdatering inom livförsäkring med fokus på de viktigaste baskunskaperna och eventuella nyheter. ÅKUn avslutas med ett kunskapstest enligt FFFS 2018:10 4 kap 4-6§ och utgår från IFUs diplomets ämnen och kunskapsnivå inom livförsäkring. (Mer information kommer inom kort.) 

15 timmars akademin
15 timmars akademin är en helt onlinebaserad fortbildnings- och fördjupningsutbildning inom olika områden som direkt fördjupar försäkringsdistributörernas ämneskunskaper i syftet att utvecklas i yrkesrollen och löpande förbättras i rådgivningssituationen. Ämnena tas fram och presenteras med en varierande pedagogik på ett fördjupande sätt och underhålls och revideras varje år av några av våra mest seniora föreläsare. Inom ramen för utbildningen finns den årliga ÅKUn för LIV eller SAK som avslutas med ett kunskapstest enligt FFFS 2018:10 4 kap 11§.

Försäkringsdistribution
Onlineutbildning motsvarande kunskaper i lagar, förordningar och föreskrifter enligt Lag om försäkringsdistribution (LFD) och närliggande regler. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest och ingår i LIV och SAK diplomet och är obligatorisk för alla försäkringsdistributörer enligt FFFS 2018:10 1 kap.

Fler onlineutbildningar som kommer att erbjudas inom kort:

  • Penningtvätt
  • Datasäkerhet
  • Nyckeltalsanalys – försäkringsföretag
  • Försäkringsmarknad

Övriga utbildningar som utvecklar distributörsrollen

Utöver den onlinebaserade 15 timmars akademin erbjuder IFU även salsutbildningar motsvarande kraven på årlig fortbildning om 15 timmar. Utbildningar som ger direkta specialistkunskaper och ytterligare förbättrar kund- och affärsrelationen är till exempel;

Så här går utbildningarna till

Utbildningarna är uppbyggda enligt konceptet ”blended learning” – en varierande pedagogik som tillgodoser olika lärstilar. Alla deltagare följer sin egen studieplan och kan anpassa sin studietakt efter eget tycke och smak.

SAK och LIV diplomen genomförs mestadels i sal. De fysiska träffarna kombineras med vissa förberedande onlinemoment, där vi löpande också testar deltagarnas kunskapsnivå genom ”tentor”. Diplomutbildningarna avslutas alltid med en tillämpningsdag samt ett större sluttest som omfattar hela diplomet.

ÅKU och Onlineutbildningarna genomförs online med interaktiva inslag.

Företagsanpassning

Utbildningarna genomförs alltid i öppen regi men passar även mycket bra i anpassad form för större grupper eller hela företag. Alla ÅKU moment och Onlineutbildningar kan liknas vid ”prenumerationstjänster” som helt eller delvis kan anpassas till det egna företagets verksamhet.

Vi rekommenderar ofta företagsanpassade helhetslösningar då detta kan bli mer fördelaktigt både pedagogiskt och prismässigt. I vissa fall kan vi också testa era interna regler och produkter, men vi validerar inga tester som är producerade utanför IFU. Kontakta oss gärna för mer information. 

Samarbeten och certifieringar

Vi har några av branschens mest meriterade experter i vårt lärarnätverk och den absolut längsta erfarenheten av utbildning inom försäkringsområdet i Sverige. Vi har tre standardsättande nivåsäkrande varumärken i ryggen som garanterar vårt oberoende och vår kvalitet; IFU, Handelshögskolan och internationella EFICERT. IFU är nämligen den enda utbildningsinstitution i Sverige som är – och får vara – med i det europeiska samarbetet för försäkringsskolor.

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se