Beskrivning

Styrelsen är ytterst ansvarig för att företaget följer de regulatoriska krav som antagits i olika regelverk de senaste åren. I praktiken medför det utökade krav på ledamöternas kunskaper, kompetens och redlighet samt ett mer uttalat ansvar för såväl den enskilde ledamoten som för styrelsen som helhet.
I denna utbildning tar vi fasta på kraven i regelverken i sin helhet och vad det också i praktiken innebär för försäkringsföretagens styrelser och ledande befattningshavare som tex VD. Vi kommer i utbildningen att arbeta med de områden som styrelsens medlemmar måste ha kontroll på. Det gör vi i huvudsak inte bara genom teori och regelverksgenomgångar utan denna utbildning bygger mycket på de förändringsutmaningar som uppstår i samband med företagens verksamhetstransformeringar drivna av regelverkskraven. Vi kommer att lyfta verkliga verksamhetsomvälvande utmaningar och koppla dessa till hur man bör tolka regelverken i praktiken. Efter avslutad utbildning har du också möjlighet att certifiera dig genom ett kunskapstest.

Områden som särskilt belyses:
-Försäkringsrörelselagen (Tjänstepensionsrörelselagen), Finansinspektionens föreskrifter inom försäkring och vid behov pensionsområdet samt tillhörande EU-förordningar

– Företagsstyrningssystemet och intern styrning och kontroll:

– Tydlig organisation och fördelning av ansvar
– Riskhanteringssystem
– Risk Management metoder och principer
– Egen risk- och solvensbedömning (ORSA)
– Internkontrollsystem
– Centrala funktioner (Riskhantering, Compliance, Aktuarie, Internrevision)
– Lämplighetsprövning (kraven på kompetens & redlighet och styrelsens samlade kompetens
– Utläggning av verksamhet (outsourcing)
– Kontinuitetshantering och beredskapsplanering
– Försäkringsdistribution och system för produkttillsyn och styrning

– Finansinspektionens tillsynsprocess och aktuella sanktioner

– Eiopas riktlinjer om utläggning av verksamhet till molntjänstleverantörer i kraft 1 jan 2021 (övergripande)
– Eiopas nya riktlinjer och inom Informationssäkerhet (ICT) i kraft 1 juli 2021 (övergripande)

Första halvdagen (frivillig) tar också fasta på vad det egentligen innebär att sitta i en styrelse utifrån generella associationsrättsliga krav såsom tex. uppdrag, mandat och ansvar och syftar till att förbereda dig på de viktigaste områdena inför arbetet i en ledningsfunktion. Eftersom utbildning och certifiering spänner över flera områden (tex. Solvens 2, IDD, IORP 2 m.fl.) så har vi format ett lärarteam med olika specialistkompetenser. Lärare som varit med på hela resan och som representerar hela spektrat av regelverksförändringarna och tillhörande föreskrifter, direktiv, förordningar och riktlinjer. Föreläsarna har gedigen erfarenhet av regelefterlevnad, riskhantering, företagsstyrning, aktuariella området, rapportering, tillsyn och med arbetslivserfarenhet från Finansinspektionen, konsultverksamhet och operativt linjeansvar i försäkringsföretag.

För vem

Programmet riktar sig till styrelsemedlemmar och personer i ledningsfunktion i försäkringsföretag. Även personer som är nya i specialist/nyckelroller eller tänker sig en framtid i någon av de omnämnda rollerna är lämpliga att delta.

Mål och resultat

Programmet säkerställer att deltagarna i sina roller vet vad regelverken innebär för den egna verksamheten – att de förstår inom vilka områden det krävs verksamhetsförändringar och var eventuella problem kan uppstå i implementeringsfasen. Deltagarna blir därmed lämpliga för sina uppdrag enligt ”fit and proper–devisen” i Solvens 2. Programmet ger möjlighet att certifiera sig och visa på sin lämplighet till ledande uppdrag inom försäkringsföretag enligt ”fit and proper” devisen.

Fakta:

Aktuella programstarter:

26 november (Live Online) + 3-4 december (Sal i Stockholm) 2024
Ort:
Live Online + Sal i Stockholm
Datum:
26 november - 04 december 2024
Språk:
Svenska
Pris:
35 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se