Beskrivning

Styrelsen är ytterst ansvarig för att företaget följer de lagar och förordningar som antagits i olika regelverk senaste åren vilket i praktiken medför utökade krav och ett mer uttalat ansvar för fler direkt utpekade frågeställningar. Till exempel att företaget har en:

• Fungerande riskhantering och en riskhanteringsfunktion.
• Adekvat internkontroll, inklusive funktion för regelefterlevnad (compliance).
• Ändamålsenlig internrevision, inklusive funktion.
• Regelverksanpassad aktuariefunktion med dualitet och validering.
• Policy och process för genomförandet av ORSA (egenutvärdering av risker och kapitalbehov).
• Policy och process för lämplighets- och redlighetskrav på personer i ledande befattningar (nyckelfunktioner).
• Adekvat rapporteringsprocess internt, publikt och till tillsynsmyndigheter.
• Sund Solvens- och finansiell ställning och styrelsens övervakande roll och dess ansvar för kapitalkravsberäkningar och standard (intern) modellens lämplighet.
• Adekvat hantering och uppföljning av Uppdragsavtal (outsourcing).

Till det kommer också att styrelsen ansvarar för att mer ”mjuka” områden kommer på plats och efterlevs genom att man till exempel har en:

• Sund och ansvarsfull företagsledning.
• Kravställning på hög kunskap och erfarenhet hos styrelsen.
• Plan för kontinuitet i individuell kompetensutveckling säkerställd genom utbildning; ”to be and remain qualified”.
• Arbete med styrelseutskott och kommittéer.
• Stabil intern process för att säkerställa att styrelsens medlemmar individuellt och kollektivt har tillräcklig kompetens.
• Ökade krav på dokumentation och spårbarhet i beslutsunderlag och protokoll.

I denna certifieringsutbildning tar vi fasta på de utökade kraven i regelverken i sin helhet och vad det också i praktiken innebär för försäkringsföretagens styrelser. Vi kommer i utbildning och i certifiering att arbeta med alla områden som styrelsens medlemmar måste ha kontroll på. Det gör vi i huvudsak inte bara genom teori och regelverksgenomgångar utan denna certifiering bygger mycket på de förändringsutmaningar som uppstår i samband med företagens verksamhetstransformeringar drivna av regelverkskraven inom bl.a. Solvens 2. Vi kommer att lyfta verkliga verksamhetsomvälvande utmaningar som varit fram till nu och koppla dessa till hur man faktiskt ska tolka regelverken i praktiken.

Eftersom utbildning och certifiering spänner över flera områden (tex. tre pelare i Solvens 2) så har vi format ett lärarteam med olika specialistkompetenser. Lärare som varit med på hela resan och som representerar hela spektrat av regelverksförändringarna från Solvens 1-FRL till Solvens 2-FRL och tillhörande föreskrifter, direktiv, förordningar och riktlinjer. Föreläsarna har gedigen erfarenhet av regelefterlevnad, riskhantering, företagsstyrning, aktuariella området, modellutveckling för Fit & Proper, ekonomi, redovisning, rapportering, tillsyn.

För vem

Programmet riktar sig till styrelsemedlemmar och personer i ledningsfunktion i försäkringsföretag. Även personer som är nya i specialist/nyckelroller eller tänker sig en framtid i någon av de omnämnda rollerna är lämpliga att delta.

Mål och resultat

Programmet säkerställer att deltagarna i sina roller vet vad regelverken innebär för den egna verksamheten – att de förstår inom vilka områden det krävs verksamhetsförändringar och var eventuella problem kan uppstå i implementeringsfasen. Deltagarna blir därmed lämpliga för sina uppdrag enligt ”fit and proper–devisen” i Solvens 2.

Fakta:

Aktuella programstarter:

14-15 november
Ort:
Stockholm
Datum:
14 - 15 november 2019
Språk:
Svenska
Pris:
23 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se