Beskrivning

Styrelsen är ytterst ansvarig för att företaget följer de lagar och förordningar som antagits i olika regelverk senaste åren vilket i praktiken medför utökade krav på ledamöternas lämplighet och redlighet samt ett mer uttalat ansvar för såväl den enskilde ledamoten som för styrelsen som helhet.
I denna certifieringsutbildning tar vi fasta på de utökade kraven i regelverken i sin helhet och vad det också i praktiken innebär för försäkringsföretagens styrelser. Vi kommer i utbildning och i certifiering att arbeta med alla områden som styrelsens medlemmar måste ha kontroll på. Det gör vi i huvudsak inte bara genom teori och regelverksgenomgångar utan denna certifiering bygger mycket på de förändringsutmaningar som uppstår i samband med företagens verksamhetstransformeringar drivna av regelverkskraven. Vi kommer att lyfta verkliga verksamhetsomvälvande utmaningar som varit fram till nu och koppla dessa till hur man faktiskt ska tolka regelverken i praktiken.
Områden som särskilt belyses:
– Företagsstyrningssystemet och intern styrning och kontroll
– Egen risk- och solvensbedömning (ORSA)
– Värdering av försäkringstekniska avsättningar (FTA)
– Innebörden av föreskrifter för Försäkringsdistribution ’
– Innebörden av kraven på Centrala funktioner (Riskhantering, Compliance, Aktuarie, Internrevision)
– Innebörden av Dataskyddsförordningen
– Innebörden av kraven på lämplighet & redlighet och styrelsens samlade kompetens
– Finansinspektionens tillsynsprocess och aktuella sanktioner
– Risk- och konsekvensanalys och legala krav vid utläggning av verksamhet (outsourcing)
– Innebörden av Tjänstepensionsdirektivet

Eftersom utbildning och certifiering spänner över flera områden (tex. Solvens 2, IDD, GDPR, IORP 2 m.fl.) så har vi format ett lärarteam med olika specialistkompetenser. Lärare som varit med på hela resan och som representerar hela spektrat av regelverksförändringarna och tillhörande föreskrifter, direktiv, förordningar och riktlinjer. Föreläsarna har gedigen erfarenhet av regelefterlevnad, riskhantering, företagsstyrning, aktuariella området, modellutveckling för Fit & Proper, ekonomi, redovisning, rapportering, tillsyn och med arbetslivserfarenhet från Finansinspektionen, konsultverksamhet och operativt linjeansvar i försäkringsföretag.

För vem

Programmet riktar sig till styrelsemedlemmar och personer i ledningsfunktion i försäkringsföretag. Även personer som är nya i specialist/nyckelroller eller tänker sig en framtid i någon av de omnämnda rollerna är lämpliga att delta.

Mål och resultat

Programmet säkerställer att deltagarna i sina roller vet vad regelverken innebär för den egna verksamheten – att de förstår inom vilka områden det krävs verksamhetsförändringar och var eventuella problem kan uppstå i implementeringsfasen. Deltagarna blir därmed lämpliga för sina uppdrag enligt ”fit and proper–devisen” i Solvens 2.

Fakta:

Aktuella programstarter:

27-29 april 2021
Ort:
Stockholm
Datum:
27 - 29 april 2021
Språk:
Svenska
Pris:
29 000 SEK (Ex moms)
Medlemmar i SWERMA erhåller 10% rabatt på kurspriset

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se