Beskrivning

Med fokus på kritiska risker och tillhörande regelverk för styrelse, ledning och nyckelfunktioner i försäkringsföretag

Denna utbildning omfattar de affärskritiska risk- och compliancedelarna i att jobba på lednings- och nyckelfunktioner i försäkringsföretag. Styrelsen är tillsammans med ledningen ytterst ansvariga för att företaget följer de regulatoriska krav som finns i olika regelverk vilket i praktiken medför ett utökat krav på kunskap, kompetens och redlighet samt ett mer uttalat ansvar för såväl den enskilde individen som för ledningen som helhet.
I denna utbildning tar vi fasta på kraven i regelverken och vad det också i praktiken innebär för försäkringsföretagens ledande befattningshavare som tex VD och Styrelse. Vi kommer i utbildningen att arbeta med de områden som ledningsfunktionerna måste ha kontroll på. Det gör vi i huvudsak inte bara genom teori och regelverksgenomgångar utan denna utbildning bygger mycket på de förändringsutmaningar som uppstår i samband med företagens verksamhetstransformeringar drivna av regelverkskraven. Vi kommer att lyfta verkliga verksamhetsomvälvande utmaningar och koppla dessa till hur man bör tolka regelverken i praktiken. Målet är att du som deltagare efter avslutad utbildning ska kunna behärska och förstå regelverken så att du kan fatta de affärskritiska beslut som krävs i din ledande roll.

Områden som särskilt belyses:
Försäkringsrörelselagen (Tjänstepensionsrörelselagen), Finansinspektionens föreskrifter inom försäkring och vid behov pensionsområdet samt tillhörande EU-förordningar

Företagsstyrningssystemet och intern styrning och kontroll:
– Tydlig organisation och fördelning av ansvar
– Riskhanteringssystem
– Risk Management metoder och principer
– Egen risk- och solvensbedömning (ORSA)
– Internkontrollsystem
– Centrala funktioner (Riskhantering, Compliance, Aktuarie, Internrevision)
– Lämplighetsprövning (kraven på kompetens & redlighet och styrelsens samlade kompetens
– Utläggning av verksamhet (outsourcing)
– Försäkringsdistribution och system för produkttillsyn och styrning
– Kris och beredskapsplanering (klarar vi av att upprätthålla verksamhet i en krissituation? Hur beroende är vi av våra leverantörer? Kritiska processer ska fungera i praktiken och inte endast i teorin.)
– Kriminella nätverk (växande operativ risk)
– Hållbarhetsrelaterade risker
– Vad händer med alternativa placeringar när lågräntemiljön har upphört?
– Kraftigt växande cyberrisker (växande operativ risk)

Finansinspektionens tillsynsprocess och aktuella sanktioner:
– Prioriteringar i tillsynen
– Eiopas riktlinjer om utläggning av verksamhet till molntjänstleverantörer i kraft 1 jan 2021 (övergripande)
– Eiopas nya riktlinjer och inom Informationssäkerhet (ICT) i kraft 1 juli 2021 (övergripande)
– EU-förordningen för digital operativ motståndskraft (Dora-förordningen) börjar gälla i januari 2025.

Första halvdagen (frivillig) tar fasta på vad det egentligen innebär att sitta i en styrelse utifrån generella associationsrättsliga krav såsom tex. uppdrag, mandat och ansvar och syftar till att förbereda dig på de viktigaste områdena inför arbetet i en ledningsfunktion. Eftersom utbildningen spänner över flera områden (tex. Solvens 2, IDD, IORP 2, DORA m.fl.) så har vi format ett lärarteam med olika specialistkompetenser. Lärare som varit med på hela resan och som representerar hela spektrat av regelverksförändringarna och tillhörande föreskrifter, direktiv, förordningar och riktlinjer. Föreläsarna har gedigen erfarenhet av regelefterlevnad, riskhantering, företagsstyrning, aktuariella området, rapportering, tillsyn och med arbetslivserfarenhet från Finansinspektionen, konsultverksamhet och operativt linjeansvar i försäkringsföretag

För vem

Programmet riktar sig till personer i ledande befattning som t.ex. styrelsemedlemmar och personer på ledningsfunktioner i försäkringsföretag. Även personer som är nya i specialist/nyckelroller eller tänker sig en framtid i någon av de omnämnda rollerna är lämpliga att delta.

Mål och resultat

Programmet säkerställer att deltagarna i sina roller vet vad regelverken innebär för den egna verksamheten – att de förstår inom vilka områden det krävs verksamhetsförändringar och var eventuella problem kan uppstå i implementeringsfasen. Deltagarna blir därmed lämpliga för sina uppdrag enligt "fit and proper–devisen" i Solvens 2. Programmet ger även möjlighet till att certifiera sig via ett kunskapstest och visa på sin lämplighet till ledande uppdrag inom olika försäkringsföretag.

Fakta:

Aktuella programstarter:

26 november (Live Online) + 3-4 december (Sal i Stockholm) 2024
Ort:
Live Online + Sal i Stockholm
Datum:
26 november - 04 december 2024
Språk:
Svenska
Pris:
35 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se