Beskrivning

Programmet vänder sig till deltagare som arbetar i företags och organisationers funktioner för styrning och kontroll. Målet med programmet är att deltagarna utifrån sin egen roll ska få en vidare och djupare förståelse för kopplingen mellan intern styrning och kontroll och riskhantering och företagets verksamhet och affärsutveckling. Utgångspunkten är att en tydlig koppling till strategi, affärsplanering, och uppföljning är grunden i att lyckas med företagets utveckling och här spelar GRC en viktig roll.

I programmet identifierar, problematiserar och belyser vi hur styrning och kontrollfunktionerna ingår i ett företags eller en organisations olikartade externa och interna processer, rutiner och system. Genom detta ges en vidare bild och koppling till hela verksamheten och dess utveckling; en koppling som direkt kan härröras till visioner, affärsidéer, mål och strategier. En kontrollfunktion av idag förväntas vara värdeskapande samtidigt som den ska uppfylla huvudkravet på att kontrollera verksamheten för att skydda företagets värden genom medvetet risktagande. Att förstå sin verksamhet samt att kunna kommunicera identifierade risker till rätt intressenter utgör kritiska framgångsfaktorer i den övergripande styrningen och i kontrollfunktionernas uppgifter idag.

Vidare omfattar programmet direkta metoder och modeller som deltagarna kan använda praktiskt i sitt eget arbete. Metoder som direkt kan användas för att förstå och utvärdera den egna verksamhetens processer för att planera, genomföra och följa upp strategiska mål och därmed stödja affärsutveckling och måluppfyllnad.

Metodläran omfattar en steg för steg process som bland annat omfattar målformulering, förankring, strategiskt genomförande och uppföljning. Arbetet med detta kommer i huvudsak att vara praktiskt och visualiseras av reella företags strategiprocesser utifrån tidigare erfarenheter och best practice. Programmet leds av fakultet från Handelshögskolan i Stockholm med stöd av seniora management konsulter och företagsledare.

Innehåll
Affärsstrategi
Värdeskapande styrning och kontroll
Riskkultur som styrningsmedel
Ledningsperspektiv och formaliserad styrning
Organisation för måluppfyllelse
Kontrollfunktionernas utformning
Verksamhetsprocesser
Kommunikation och Intressenter
Praktisk strategiprocess
Målformulering, förankring, genomförande, uppföljning
Stödverktyg för processgenomförande

För vem

Programmet vänder sig till personer som arbetar inom företags och organisationers styrnings och kontrollfunktioner(GRC). Programmet vänder sig till personer från alla tre försvarslinjer vilket bäddar för givande dynamik och intressanta diskussioner. Lämpliga yrkeskategorier är intern- och externrevisorer, Compliance Officers, Risk Managers, Controllers, Bolagsjurister m.fl. Även personer som arbetar med affärs- och strategiplanering och har motsvarande behov är lämpliga att delta i programmet.

Fakta:

Aktuella programstarter:

13-15 november 2019
Ort:
Stockholm
Datum:
13 - 15 november 2019
Pris:
24 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se