Beskrivning

Metoder och verktyg för att utveckla, utvärdera och granska ledning och styrning för att nå organisationens långsiktiga mål och strategi.

Programmet vänder sig till deltagare som arbetar i företags och organisationers funktioner för strategi, styrning, ekonomi, planering, uppföljning, risk och kontroll. Målet med programmet är att deltagarna utifrån deras egna roller, ska få en vidare och djupare förståelse för att kopplingen mellan å ena sidan organisationens strategi och mål samt affärs- och verksamhetsplanering, till å andra sidan processer för uppföljning, intern styrning och kontroll, riskhantering kan bidra till både verksamhets- och affärsutveckling. Utgångspunkten är att en tydlig koppling mellan strategi, affärsplanering, genomförande och uppföljning är grunden i att lyckas med företagets utveckling och här spelar samordningen mellan de olika funktionerna en viktig roll. I programmet identifierar, problematiserar och belyser vi hur strategisk styrning samt risk och kontrollfunktionerna tillsammans ingår i ett företags eller en organisations processer, rutiner och system. Genom detta skapas en tydligare koppling till hela verksamheten och dess utveckling; och därmed en koppling till vision, affärsidé, mål och strategier.
Strategisk styrning är värdeskapande när dessa funktioner arbetar effektivt tillsammans. Strategi och kontrollfunktioner av idag förväntas vara värdeskapande samtidigt som den ska uppfylla huvudkravet på att kontrollera verksamheten för att skydda företagets värden genom medvetet risktagande. Att förstå sin verksamhet och dess möjligheter definierade i strategin samt att kunna kommunicera identifierade risker till rätt intressenter utgör kritiska framgångsfaktorer i den övergripande styrningen och i styrningsfunktionernas uppgifter idag.
Programmet omfattar praktiskt tillämpbara metoder och konkreta modeller som deltagarna omedelbart kan använda i sitt eget arbete. Metoder som direkt kan användas för att förstå och utvärdera den egna verksamhetens processer för att planera, genomföra och följa upp strategiska mål och därmed stödja affärsutveckling och måluppfyllnad. Metodläran bygger på en steg för steg process som bland annat omfattar målformulering, förankring, strategiskt genomförande och uppföljning. Arbetet med detta kommer i huvudsak att vara praktiskt och visualiseras av reella organisationers strategiprocesser utifrån tidigare erfarenheter och best practice. Programmet leds av experter i företagsstyrning och seniora konsulter.

Innehåll
• Strategiformulering, Målformulering och förankring,
• Förutsättningar för värdeskapande planering
• Ansvarsfördelning, och tvärfunktionell agil styrning
• Risk i planering och uppföljning samt riskkultur
• Organisation för måluppfyllelse och genomförande
• Ändamålsenlig och anpassad lärande uppföljning och kommunikation
• Värdeskapande styrning och kontroll
• Ledarskap och kultur för strategigenomförande
• Stödverktyg för processgenomförande
• Kontrollfunktionernas utformning

För vem

Programmet vänder sig till personer som arbetar inom företags och organisationers strategiska styrning planering, genomförande, uppföljning och kontrollfunktioner (Strategi, Ekonomi, Governance, Risk, Compliance och Controlfunktioner samt därtill närliggande områden.). Programmet vänder sig till personer från alla tre försvarslinjer vilket säkerställer förutsättningar för givande dynamik och intressanta diskussioner. Lämpliga yrkeskategorier är exempelvis CFOs, Strategiansvariga, Risk Managers, Affärs- och Verksamhetscontrollers, Compliance Officers, Intern- och Externrevisorer, Bolagsjurister m.fl. De personer som arbetar med affärs- och strategiplanering samt uppföljning och har motsvarande arbetsuppgifter är lämpliga att delta i programmet.

Mål och resultat

Syftet med programmet är att ge deltagarna en bred och direkt tillämpbar kunskapsbas inom strategisk styrning, dvs hur planering, genomförande och uppföljning av strategin hänger ihop och kan genomföras effektivt. Ambitionen är att skapa en förståelse för hur deltagarnas egna organisationers styrning fungerar och kan förbättras samt i vilken ordning för att optimera genomförandet. Syftet är också att erbjuda en praktiskt tillämpbar verktygslåda för att utvärdera och utveckla strategisk styrning som kan tillämpas av deltagarna direkt efter avslutad utbildning. Utifrån de olika exempel och frågeställningar som deltagarna själva väljer att lyfta fram kommer programmet att anpassas för att behandla och diskutera dessa på ett sätt som är relevant för alla deltagare. Beroende på den enskilde deltagarens tidigare erfarenhet och kunskap så kommer programinnehållet att både kunna bekräfta och utveckla dennes specialistkunskaper.

Fakta:

Aktuella programstarter:

8 oktober (online) + 15-16 oktober (sal i Stockholm) 2024
Ort:
Live Online + Stockholm
Datum:
08 - 16 oktober 2024
Pris:
29 000 SEK (Ex moms)
Medlemmar i SWERMA erhåller 10% på kurspriset.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se