Beskrivning

Programmet vänder sig till deltagare som arbetar i företags och organisationers funktioner för styrning, planering, uppföljning, risk och kontroll. Målet med programmet är att deltagarna utifrån sin egen roll ska få en vidare och djupare förståelse för kopplingen mellan organisationens strategi och mål, processer för intern styrning och kontroll, riskhantering och företagets verksamhet samt dess verksamhets- och affärsutveckling. Utgångspunkten är att en tydlig koppling mellan strategi, affärsplanering, genomförande och uppföljning är grunden i att lyckas med företagets utveckling. Här spelar Governance, Risk, Compliance och Controlfunktioner samt därtill närliggande områden en viktig roll.
I programmet identifierar, problematiserar och belyser vi hur styrning, risk och kontrollfunktionerna ingår i ett företags eller en organisations processer, rutiner och system.
Genom detta skapas en tydligare koppling till hela verksamheten och dess utveckling; en koppling som direkt kan härröras till visioner, affärsidéer, mål och strategier. En kontrollfunktion av idag förväntas vara värdeskapande samtidigt som den ska uppfylla huvudkravet på att kontrollera verksamheten för att skydda företagets värden genom medvetet risktagande. Att förstå sin verksamhet samt att kunna kommunicera identifierade risker till rätt intressenter utgör kritiska framgångsfaktorer i den övergripande styrningen och i kontrollfunktionernas uppgifter idag.
Vidare omfattar programmet tillämpbara metoder och konkreta modeller som deltagarna omedelbart kan använda praktiskt i sitt eget arbete. Metoder som direkt kan användas för att förstå och utvärdera den egna verksamhetens processer för att planera, genomföra och följa upp strategiska mål och därmed stödja affärsutveckling och måluppfyllnad.
Metodläran omfattar en steg för steg process som bland annat omfattar målformulering, förankring, strategiskt genomförande och uppföljning. Arbetet med detta kommer i huvudsak att vara praktiskt och visualiseras av reella organisationers strategiprocesser utifrån tidigare erfarenheter och best practice. Programmet leds av experter i företagsstyrning och seniora konsulter.
Innehåll
• Strategiformulering, Målformulering och förankring,
• Förutsättningar för värdeskapande planering
• Ansvarsfördelning, och tvärfunktionell agil styrning
• Risk i planering och uppföljning samt riskkultur
• Organisation för måluppfyllelse och genomförande
• Ändamålsenlig och anpassad lärande uppföljning och kommunikation
• Värdeskapande styrning och kontroll
• Ledarskap och kultur för strategigenomförande
• Stödverktyg för processgenomförande
• Kontrollfunktionernas utformning

För vem

Programmet vänder sig till personer som arbetar inom företags och organisationers styrning planering, genomförande, uppföljning och kontrollfunktioner (Governance, Risk, Compliance och Controlfunktioner samt därtill närliggande områden.). Programmet vänder sig till personer från alla tre försvarslinjer vilket säkerställer förutsättningar för givande dynamik och intressanta diskussioner. Lämpliga yrkeskategorier är intern- och externrevisorer, Compliance Officers, Risk Managers, Affärs- och verksamhetscontrollers, Bolagsjurister m.fl. Även de personer som arbetar med affärs- och strategiplanering samt uppföljning och har motsvarande arbetsuppgifter är lämpliga att delta i programmet.

Fakta:

Aktuella programstarter:

15 maj (online) + 22-23 maj (sal i Stockholm) 2024
Ort:
Live Online + Stockholm
Datum:
15 - 23 maj 2024
Pris:
29 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se