Allt för ofta sker riskhanteringen skilt från den strategiska planeringen och mer operativt i flera separata spår, i olika andralinjefunktioner, vilket leder till en ineffektiv riskhantering som inte skapar tillräckligt med värde, menar programledaren Kristian Kallenberg.

– En utmaning många företag har, är att operationalisera arbetet via en väl definierad riskaptit och skapa en styrning av risk som integreras med övriga styrningsprocesser och uppföljningen av verksamheten. Utan detta på plats är risken uppenbar att man då hanterar fel risker, men också att man tar felaktiga strategiska beslut från högsta nivå och vidare ut i verksamheten.

Hur kan företag öka värdet i sin riskhantering?

– En viktig del är att skapa enhetliga och integrerade processer som kopplar riskhanteringen till övrig styrning och strategi. Det krävs också en tydlig strategisk koppling och uppföljning, samt en väldefinierad riskaptit som möjliggör både strategisk och riskbaserad styrning.

Vilka utmaningar har blivit vanligare under de senaste åren?

– Risker kring digitalisering, cyberrisker, AI och disruption är några områden som blivit allt viktigare för företag att hantera. Många företag behöver bli bättre på att förstå både explicita och dolda risker i sin verksamhet. Utmaningen ligger också i att hantera och efterleva lagstiftning och regleringar i en tid då hoten ökar och förändringarna sker snabbt, t.ex CSRD och EU-taxonomin på hållbarhetsområdet.

Hur påverkas riskhanteringen av samhällsmässiga och globala faktorer?

– Geopolitiska och geoekonomiska risker, hållbarhetsrisker och risker rörande leverantörskedjor i och med en förändrad global ekonomi och ökad nationalisering, är några av de faktorer som påverkar olika branscher och organisationer idag. Bank- och finanssektorn samt försäkringsområdet är exempel på branscher som har blivit hårt reglerade kring risk.

Hur behandlas dessa frågor i utbildningen och vad får deltagarna med sig?

– Utbildningen fokuserar på att skapa en integrerad riskhantering som är en naturlig del av verksamhetens styrning. Genom en kombination av teori och praktik, samt erfarenhetsutbyten och diskussioner, får deltagarna en bred förståelse för olika discipliner inom riskhantering.

Hur har utbildningen anpassats för att passa både erfarna och mindre erfarna inom riskhantering?

– Genom att skaffa sig en bild av deltagarnas kunskapsnivå innan utbildningen kan innehållet justeras för att passa alla deltagare. Med hjälp av företagsfall och grupparbeten får alla möjlighet att bidra med sina erfarenheter från olika branscher och lära av varandra.


Programmet Diplomerad Risk Manager syftar till att ge nuvarande och framtida specialister en bred och gedigen kunskapsbas samt skapa förutsättningar för att utveckla ett fungerande riskramverk i olika typer av organisationer.  Läs om programmet eller kontakta oss så berättar vi mer. 

Relaterade program

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se