”Många bolag kommer inse vikten av att tydligare koppla ihop incident- och kontinuitetsarbetet med den övergripande riskhanteringen. Krishantering kommer i högre grad bli en ledningsfråga som tar hänsyn till hela verksamheten.”


Vad upplever du är företags och organisationers största utmaningar med riskhantering?

”Mycket har hänt inom riskhanteringsområdet de senaste åren, men inom många organisationer återstår en hel del för att få en mer värdeskapande hantering på plats, säger Kristian. I mångt och mycket sker riskhantering som en parallell aktivitet som är för dåligt integrerad i den övergripande styrningen och uppföljningen, och med för dålig koppling till den strategiska agendan.

Många arbetar också med intern styrning och kontroll och riskhantering i flera parallella spår, där ansvaret ligger på många olika funktioner, vilket kostar resurser och skapar otydlighet. Det gäller både privata företag, organisationer och offentliga aktörer såsom myndigheter och kommuner.”

Vad behöver företag göra för att skapa värde i sin riskhantering?

”De behöver adressera problemet med hur riskhanteringsaktiviteter integreras med organisationens övriga styrning och göra hanteringen mätbar och möjlig att följa upp. De behöver få en samlad syn på vilken riskacceptans och risktolerans organisationen har, och skapa en förståelse för riskfinansieringen och kostnader som uppstår med risker, oavsett om man väljer att behålla risker eller om man helt eller delvis väljer att hantera dem.

Dessutom måste risker av olika slag kunna jämföras för att fatta rätt strategiska och operativa beslut. En missad affär, ett produktionsstopp, eller en person- eller sakskada måste kunna jämföras ur olika perspektiv för att optimera värdeskapandet.”

Vilka områden ser du kommer få större fokus framgent?

”Många branscher, till exempel finansbranschen, läkemedelsindustrin och försäkringsbranschen, har påverkats stort av ökad reglering och lagstifning kring risk och riskhantering med till exempel Baselregelverken och Solvens. Min bedömning är att de branscherna fortsatt kommer att jobba mycket med dessa frågor och förfina sina modeller och arbetssätt, samt tillsätta stora resurser för att följa de efterlevnadskrav som finns.

Inom bank och finans har ju många olika typer av riskroller vuxit fram och det har även blivit ett tydligt karriärsval inom dessa branscher. Inom andra branscher såsom till exempel industribolag och tjänstesektorn, är kraven mer fragmenterade. Men man kan konstatera att även för dem har kraven ökat, och därmed även mognaden kring riskhanteringen.

Det är rimligt att anta att det som lyft upp frågorna är de mer tydliga kraven på styrelser och individuella ledamöter kring att förstå och hantera organisationens riskexponering. Men jag tror även att det har att göra med att organisationer börjar bli vana att jobba mer med frågorna.

På senare år har integrated assurance lyfts fram. Det syftar till att skapa mervärde genom att olika funktioner som arbetar med att hantera risker och granska verksamheten på olika nivåer i högre grad samarbetar för att skapa mervärde kring riskhanteringen.

Där det är regulativt möjligt tror jag mycket på detta och att vi går mot den utvecklingen. Dels för att effektivisera arbetet, men även för att bygga en större samsyn kring vad som faktiskt är viktiga risker att arbeta med och styra resurser till hantering och finansiering av risker på ett bättre sätt.

Slutligen, i spåren av Covid-19 och det tydliga fokus på hållbarhetsfrågor och klimatkris som växt fram, blir risker relaterade till hållbarhetsområdet allt viktigare. Inte minst kommer dessa risker att påverka försäkringsområdet, premier, med mera. Det i sin tur kommer få konsekvenser på hur samhällen, organisationer och företag måste förstå och hantera denna typ av risker.”

Hur tror du att covid-19 kan komma att påverka hur företag arbetar med riskhantering?

”Jag tror att många har fått en ökad förståelse för att de måste ha en bättre beredskap för det som brukar ses som högst otänkbart med låg sannolikhet och hög – eller katastrofal – konsekvens. Pandemin har väckt liv i den svarta svanen.

Många bolag kommer inse vikten av att tydligare koppla ihop incident- och kontinuitetsarbetet med den övergripande riskhanteringen. Krishantering kommer i högre grad bli en ledningsfråga som påverkar och i högre grad involverar stora delar av verksamheten. Här är IFU:s nya utbildning en god hjälp för att kunna åstadkomma detta.”

På vilket sätt hanteras frågorna i utbildningen och vad får jag med mig som deltagare?

”Programmet innefattar de strategiska, taktiska och operativa delarna av incidents-, kontinuitets- och krishantering. Utgångspunkten är organisationers övergripande stryrning och strategi för att skapa en god beredskap för oväntade händelser och en verktygslåda för att arbeta med dessa aktiviteter mer konkret.

Föreläsningar blandas med casearbeten, där även deltagarnas erfarenheter och kunskaper används för att formulera det som kan ses som best practice för olika organisationer och olika branscher.

Som deltagare ges du förutsättningar för att ta dig an dessa frågor i din egen organisation mot relevanta intressenter såsom styrelse, ledningsgrupp och chefer och medarbetare i din organisation.”


”Integrated assurance syftar till att skapa mervärde genom att olika funktioner som arbetar med att hantera risker och granska verksamheten på olika nivåer i högre grad samarbetar för att skapa mervärde kring riskhanteringen.”


 

Relaterade program

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se