– Risk finns numera på betydligt flera bolags agenda och med en omvärld som präglas av nya typer av risker så ger det ett ökat fokus på kompetens inom riskanalys. Men också förmågan att kunna avgöra vilka försäkringsprodukter som är lämpliga i det aktuella fallet, säger Martin Hagenström. 

En annan utmaning inom försäkringsbranschen är att den under lång tid har präglats av att ny kompetens inte tillförs i takt med att den efterfrågas, menar Martin och berättar att det gäller både det faktiska antalet medarbetare som efterfrågas och rätt kompetens inom specifika områden.

– Tyvärr har det föranlett en delvis ohälsosam jakt på den talang som finns tillgänglig, vilket kommit att driva upp kostnadsbasen. Det i sin tur har lett till en begränsning i återinvesteringen i nya talanger.

Utbildning av fler nya talanger är därmed ett måste för att kunna möta kundernas behov och samtidigt driva försäkringsverksamheter lönsamt och hållbart.  Men det krävs att utbildningen är både bred och fokuserad på rätt frågor – att den leder till den kompetens som faktiskt behövs.

– I företagsförsäkringsutbildningen på IFU arbetar vi hårt med att ge deltagarna en så bred bas som möjligt att stå på. De får på så vis upp ögonen för försäkring i stort och inte bara i just den roll de befinner sig när de går utbildningen. För oss är det extremt viktigt att vi väcker nyfikenhet hos våra deltagare. Att de får träna på att bedöma risker på ett strukturerat sätt, lära känna de primära försäkringsprodukterna, men också branschen i stort. En viktig fråga att sätta på agendan är: Hur kan vi på ett strukturerat sätt bedöma ett företags primära risker? säger Fredrik Forsström.

Nätverkande ett viktigt moment för bredare perspektiv

Samtidigt är nätverkandet en viktig del av utbildningen. Här ges deltagarna en möjlighet att bygga ut sitt nätverk med kontakter i andra delar av branschen och landet än de är verksamma inom dagligen. Fredrik förklarar vidare att det möjliggör samarbete kring problemlösning och affärer, men inspirerar också till nya karriärmöjligheter. 

– Den som arbetar med motorförsäkring idag kanske vill jobba med kombinerade företagsförsäkringar i framtiden? Från privat till företag eller tvärtom. Vi ser ständigt prov på hur våra alumner tar nästa steg i sina karriärer.

Företagsförsäkringsutbildningen en etablerad utbildning som ständigt utvecklas

Företagsförsäkringsutbildningen på IFU har funnits under lång tid och samtidigt som fundamenten i den är stabila så måste utbildningen alltid spegla den föränderliga värld som vi lever och verkar i.

– Vi arbetar hårt på att alltid förfina och uppdatera utbildningen, så att den hela tiden ska spegla den verklighet som våra deltagare tar sig an. Dessutom vill vi att den ger en utblick till hur försäkringsvärlden ser ut internationellt, säger Martin.

Det globala perspektivet har blivit alltmer konkret och utgör en viktig del i förståelsen även för de som arbetar med kunder som huvudsakligen har lokala risker och behov.

– Vi vill att våra deltagare får en förståelse för hur den globala försäkringsmarknaden hänger ihop, genom att till exempel belysa hur en naturkatastrof i USA ändå kan få påverkan på dessa kunder genom att återförsäkringskostnaden går upp och därmed dessa kunders premie; trots att de kanske inte haft några skador. Vi vill ge våra deltagare en bas för att förstå dessa sammanhang och resonera med kunder om det. Ett centralt moment är att belysa hur kunderna tänker och resonerar kring försäkring och förbereda våra deltagare på att möta kunderna i deras verklighet.

Kompetens som rustar både för idag och för framtiden

– Vi är otroligt stolta och glada över att få följa våra deltagare genom deras fortsatta karriärer! Lärdomarna som deltagaren bär med sig från utbildningen kan direkt efter utbildningen omsättas i vardagen och arbetet med företagsförsäkring. Det innebär en god investering för såväl deltagare som arbetsgivare. Dessutom har utbildningen i företagsförsäkring varit en ”kompetensnyckel” för många av våra tidigare deltagare som fortsatt sina karriärer till såväl ledarroller som specialistroller. Och nu i en tid av alltmer digitaliserad vardag i branschen är vi helt övertygade om du vinner på att lägga tid och engagemang på att skaffa dig en bred kunskap om hur de centrala delarna av försäkring fungerar. Det är ovärderlig för den som vill rusta sig för framtiden, avslutar Fredrik.

Relaterade program

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se