Beskrivning

Tillämpat på olika bolagstyper

Under de senaste tjugo åren har företag, banker och finansiella institut i allt högre grad blivit reglerade med avseende på sina risker och sin totala riskexponering inom ett antal kritiska riskområden, såsom till exempel kredit- och motpartsrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker, strategiska risker och operationella risker.

Programmet fokuserar på (1) förståelse av, (2) mätning & beräkning, och (3) hantering av finansiella risker inom en rad olika typer av bolag såsom; industribolag och andra icke-finansiella bolag, försäkringsbolag, banker, pensionsbolag, kapitalförvaltare mm. Programmet är brett i sin ansats och syftar till att ge en helhetsförståelse kring finansiell riskhantering i olika sammanhang och inom olika branscher. Utbildningen ger en bred bas inom området, och ger perspektiv samt ökad kvantitativ förståelse och förmåga för att hantera finansiella risker.

Frågor som behandlas i programmet är: Vad har vi för finansiella risker relaterat till vår företagsstrategi och hur styr vi med hjälp av riskaptit? Vilka möjligheter och metoder har företag för att hantera sina finansiella risker? Derivatinstrument är ett alternativ, men vilka ytterligare möjligheter finns? Hur påverkar Basel- & Solvencyregelverket bank- och försäkringssektorns verksamheter och deras riskhantering? Vilken total riskexponering tillåts och hur ser den ut? Hur påverkar den globala miljöutmaningen och samhällsomställningen finansiella risker och hanteringen av dessa?

Programmet behandlar följande huvudområden:
• Strategi, riskaptit och finanspolicy
• Finansiella risktyper och riskmått
• Finansiella instrument och marknader
• Statistik och portföljrisk
• Finansiell riskhantering i olika branscher
• Kapitaltäckning (introduktion)
• Regelverk och ramverk

Några av nyckelorden vi kommer att jobba med inom den finansiella strategin är:
– Kapitalbas, buffertar, och likviditetsreserv
– Volatilitet, korrelation och sannolikhetsfördelningar
– Valutarisk, duration, rating och beta
– Optioner, terminer och swappar.
– Stresstester och Value-at-risk.

För vem

Programmet riktar sig till personer som på olika sätt arbetar med eller kommer i kontakt med finansiella risker, finansiell riskhantering och de olika regelverken. Exempel på roller är: risk managers, controllers och andra medarbetare inom CFO-office. Utbildningen passar även andra som vill få en bättre förståelse och fördjupa sig inom området.

Mål och resultat

Syftet med programmet är att ge deltagarna en bred och gedigen kunskapsbas - skapa förutsättningar för att förstå finansiell riskhantering i ett bredare perspektiv, samt de finansiella företagens riskhantering och de olika riskramverk som styr deras verksamheter. Syftet är vidare att skapa förståelse och ge deltagarna verktyg för att kunna förstå och utveckla sin riskhantering, samt ge en bred översikt över ramverken på en övergripande nivå i sina egna verksamheter. Bredden i programmet belyser den komplexitet som karaktäriserar området, och ger en strategisk och operativ kunskap om hur ramverk, lagar och tillämpningar påverkar olika organisationer, och hur man bäst kan arbeta med att identifiera och hantera olika typer av risker. Beroende på den enskilde deltagarens tidigare erfarenhet och kunskap så kommer programinnehållet att både kunna bekräfta och utveckla dennes specialistkunskaper.

Fakta:

Aktuella programstarter:

2 oktober (online) + 9-10 oktober (sal i Stockholm)
Ort:
Live Online + Stockholm
Datum:
02 - 10 oktober 2024
Pris:
29 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se