Beskrivning

Programmet fokuserar på riskhantering inom den finansiella sektorn utifrån det rådande Basel-regelverket, styrande direktiv och svensk lagstiftning. Under de senaste tjugo åren har banker och finansiella institut i allt högre grad blivit mer och mer reglerade med avseende på sina risker och sin totala riskexponering inom ett antal kritiska riskområden, såsom till exempel kredit- och motpartsrisker, likviditetsrisker, strategiska och operationella risker. Programmet tar sin utgångspunkt i de internationella krav som föreligger på dessa verksamheter, samt Baselregelverken och dess praktiska uttolkning genom Finansinspektionen, genom förordningar, författningar och tillsyn, allmänna råd, och den lagstiftning som de finansiella tillståndspliktiga instituten lyder under.

Syftet med programmet är att ge deltagarna en bred och gedigen kunskapsbas och skapa förutsättningar för att förstå de finansiella företagens riskhantering och olika riskramverk som styr deras verksamheter. Syftet är vidare att skapa förståelse och ge deltagarna verktyg för att kunna tillämpa ramverken på en övergripande nivå i sina egna verksamheter. Bredden i programmet belyser den komplexitet som karaktäriserar området, och ger en strategisk och operativ kunskap om hur ramverk, lagar och tillämpningar påverkar olika organisationer, och hur man bäst kan arbeta med att identifiera och olika typer av risker, samt hur dessa ska rapporteras in till myndigheterna genom t.ex. en Intern Kredit och Likviditets Utvärdering (IKLU). För ett mer detaljerat innehåll se bifogad broschyr.

För vem

Viktiga målgrupper är i huvudsak risk managers, och personer som arbetar i linjeroller och i centrala riskfunktioner, compliance officers, och andra roller som på olika sätt arbetar eller kommer i kontakt med regelverken. Erfarenhet från bank och finans är positivt, men kursen kan genomföras utan förkunskaper.

Fakta:

Aktuella programstarter:

12-13 oktober
Ort:
Live online
Datum:
12 - 13 oktober 2022
Pris:
22 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se