Beskrivning

Programmet Finansiell Riskhantering – Ramverk och Tillämpning fokuserar på riskhantering inom den finansiella sektorn utifrån det rådande Basel-regelverket, styrande direktiv och svensk lagstiftning. Under de senaste tjugo åren har banker och finansiella institut i allt högre grad blivit mer och mer reglerade med avseende på sina risker och sin totala riskexponering inom ett antal kritiska riskområden, såsom till exempel kredit- och motpartsrisker, likviditetsrisker, strategiska och operationella risker. Programmet tar sin utgångspunkt i de internationella krav som föreligger på dessa verksamheter, samt Baselregelverken och dess praktiska uttolkning genom Finansinspektionen, genom förordningar, författningar och tillsyn, allmänna råd, och den lagstiftning som de finansiella tillståndspliktiga instituten lyder under. Programmet ger deltagarna en förståelse för finansiell riskhantering utifrån ramverken, och de risker och riskkategorier som påverkar finansiella aktörer. Deltagarna får verktyg för att förstå organisationens totala riskexponering, samt vilken kapitalbas och buffertar, och likviditetsreserv m.m. som företagen förväntas hålla för att säkerställa en god finansiell stabilitet och balans. Vidare skapar programmet en förståelse för vilka krav som myndigheterna ställer på organisationen, samt hur dessa krav kan mötas av organisationen och hur de kan rapporteras. Programmet ger i huvudsak en insikt kring leading practice inom olika områden som omfattas av Baselramverket, inklusive andra styrande direktiv och uttolkningar rörande t.ex. penningtvättsområdet (AML). Programmet inkluderar även frågor rörande strategi, styrning, och närliggande relevanta områden såsom regelefterlevnad, kontinuitetshantering, revision, informationshantering, och säkerhet.

För vem

Programmet är i hög grad interaktivt och uppbyggt av teoretiska pass som varvas med praktiska övningar och case-övningar, erfarenhetsåterföring, och diskussioner med exempel från olika företag inom den finansiella sektorn. Föreläsarna arbetar aktivt med olika aspekter av ramverken och tillämpningarna i en mer praktisk kontext. Viktiga målgrupper är i huvudsak risk managers, och personer som arbetar i linjeroller och i centrala riskfunktioner, compliance officers, och andra roller som på olika sätt arbetar eller kommer i kontakt med regelverken. Erfarenhet från bank och finans är positivt, men kursen kan genomföras utan förkunskaper. Programmet omfattar två dagar online med interaktion i föreläsningar, diskussioner samt i gruppövningar. Viss inläsning kan bli aktuell inför kursstart.

Mål och resultat

Syftet med programmet är att ge deltagarna en bred och gedigen kunskapsbas och skapa förutsättningar för att förstå de finansiella företagens riskhantering och olika riskramverk som styr deras verksamheter. Syftet är vidare att skapa förståelse och ge deltagarna verktyg för att kunna tillämpa ramverken på en övergripande nivå i sina egna verksamheter. Bredden i programmet belyser den komplexitet som karaktäriserar området, och ger en strategisk och operativ kunskap om hur ramverk, lagar och tillämpningar påverkar olika organisationer, och hur man bäst kan arbeta med att identifiera och olika typer av risker, samt hur dessa ska rapporteras in till myndigheterna genom t.ex. en Intern Kredit och Likviditets Utvärdering (IKLU).

Fakta:

Aktuella programstarter:

12 mars (online) + 19-20 mars (sal i Stockholm)
Ort:
Live Online + Stockholm
Datum:
12 - 20 mars 2024
Pris:
29 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se