Beskrivning

Denna utbildning belyser riskhantering för offentlig sektor i en bred kontext med tydlig koppling till den övergripande riskhanteringen. Utbildningen tar sin utgångspunkt i de speciella krav som föreligger rörande offentliga organisationers styrning och uppföljning. Offentliga organisationer, såsom myndigheter, regioner och kommuner skapar värden som går utöver de rent ekonomiska, och just detta påverkar även deras risker och därmed även deras riskhantering. Intressenterna är inte primärt finansiella aktörer och ägare, utan mer samhället i stort och medborgana, även om traditionella intressenter såsom media, och näringsliv också ställer stora krav. Framväxande riskutsatthet på grund av klimatförändringar och andra hållbarhetsfaktorer påverkar vilken beredskap dessa verksamheter måste skaffa sig för att vara relevanta och skapa värden.
Utbildningen ger en bas för att kunna hantera risker mer strukturerat för att säkerställa leveranser i till medborgare och samhälle, för att skapa värde, säkerställa kontinuitet och hantera kriser av olika slag. Utbildningen ger också deltagarna en stabil kunskapsbas utifrån gällande regelverk och lagar och metoder och verktyg som direkt kan integreras i verksamheten.

För vem

Programmet passar dig som arbetar inom offentlig sektor, eller arbetar mot offentlig sektor som konsult eller leverantör. Viktiga målgrupper är ansvariga för riskhantering, kontinuitetshantering, incidenthantering, krishantering, eller andra funktioner inom intern styrning och kontroll, såsom t.ex. internrevisorer eller säkerhetsansvariga. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen bör man ha arbetat i mer seniora roller under ett par år.

Fakta:

Aktuella programstarter:

3 december (online) + 11-12 december (Stockholm) 2024
Ort:
Live online + Sal i Stockholm
Datum:
03 - 12 december 2024
Pris:
29 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!