Beskrivning

Affärsstrategisk riskhantering i ny kontext av geopolitik, hållbarhet och industri 5.0

Geopolitiska, geoekonomiska och hållbarhetsrelaterade risker rankas numera som de mest kritiska på både kort och lång sikt för samhällen, organisationer och individer. Frågor kring demokrati, informationspåverkan, geopolitiska spänningar, väpnade konflikter, ekonomiska utmaningar, klimat- och ekosystempåverkan, sociala spänningar och annat har på kort tid definierat ett nytt risklandskap som vi alla måste förhålla oss till. De nya riskerna ställer krav på omdefinierade strategier och styrning för att säkerställa en relevant transformation och en värdeskapande beredskap i en alltmer volatil omvärld. Legala och regulativa krav och frivilliga ramverk har gett ett ökat fokus på riskhantering och i ökande grad med ett hållbarhetsfokus. Hållbarhet, hållbarhetsrisker och riskhantering flätas samman alltmer. Utvecklingen ställer stora krav på en förbättrad strategisk riskhantering men även på vikten av en organisationsövergripande förståelse av vilka kritiska geopolitiska och hållbarhetsrelaterade risker som finns och hur och var dessa bör adresseras. Inom EU ställer t.ex. hållbarhetsdirektivet (CSRD) och EU:s Taxonomiförordning betydande krav på hur företag framgent måste genomlysa och rapportera sin påverkan på miljön och klimatet, och i det kommande även olika sociala hållbarhetsaspekter.
Programmet tar sin utgångspunkt i ett makroperspektiv kring det nya risklandskapet och vilka konsekvenser detta får för olika organisationer och företag rörande strategi, styrning, riskhantering och hållbarhetsambitioner. Programmet ger deltagarna en bred bas och metoder och arbetssätt att arbeta med strategisk planering, genomlysning och en strategisk och värdeskapande riskhantering i en tid av nya risker, krav, lagar, regelverk, och hållbarhetsutmaningar. Riskbedömningar och riskhanteringen blir i denna nya kontext allt viktigare ur både ett strategiskt och operativt perspektiv.

För vem

Programmet bygger på en blandning mellan föreläsningspass och praktiska övningar för att skapa förutsättningar för kunskapsöverföring, interaktion och diskussioner. Viktiga målgrupper är de som arbetar med beslutsfattande och strategiska frågor på olika nivåer i företag och organisationer, ledningsgrupper, styrelser, samt de som arbetar med riskhantering, hållbarhet, redovisning, ekonomi, strategi, regelefterlevnad, och övriga som på olika sätt arbetar med, eller kommer i kontakt med de framväxande ram-/regelverken. Programmet passar flera typer av kunskapsprofiler men lärandet underlättas om du har erfarenhet av området sedan tidigare. Programmet innehåller onlinemoment men genomförs huvudsakligen i sal och leds av seniora experter inom olika områden.

Mål och resultat

Denna utbildning tar sin utgångspunkt i den komplexitet och osäkerhet som samhällen, företag, organisationer och individer har att förhålla sig till. Utbildningen omfattar omvärldsanalys ur ett riskperspektiv, strategi, verksamhetsstyrningsfrågor, regelverk, och organisering och leading practice rörande riskhantering, för att identifiera, analysera och hantera olika geopolitiska risker och hållbarhetsrelaterade utmaningar och krav. Utbildningen ger deltagarna en stabil kunskapsbas och metoder som direkt kan integreras i olika verksamheter och ger dem ett stöd i att hantera de risker som har växt fram under senare år. Beroende på den enskilde deltagarens tidigare erfarenhet och kunskap så kommer programinnehållet att både kunna bekräfta och utveckla dennes specialistkunskaper.

Fakta:

Aktuella programstarter:

8 november (online) + 20-21 november (sal i Stockholm) + 28 november (online)
Ort:
Live online + Stockholm
Datum:
08 - 28 november 2024
Pris:
38 000 SEK (Ex moms)
Medlemmar i SWERMA erhåller 10% på kurspriset

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!