Beskrivning

Affärsmodeller, ny teknik, informationshantering, artificiell intelligens (AI), outsourcing, m.m. förändrar kontinuerligt förutsättningarna . I en målstyrd verksamhet måste risker ses i ljuset av både möjligheter och negativa händelser som påverkar målbild och strategi. De kritiska affärs- och verksamhetsprocesserna bör skyddas mot olika former av hot och risker, som kan leda till allvarliga marknads-, förtroende-, informations- eller kapitalförluster, liksom mängder av mer operationella förluster. Förluster ska minimeras och förebyggas på ett optimalt och kostnadseffektiv sätt samtidigt som verksamheten måste utvecklas för att konkurrenskraften och tillväxten ska tryggas. För att uppnå detta måste organisationen bli ”riskmedveten” och integrera riskhanteringen i strategi, planering, och i olika kritiska processer, och undvika att stagnera till en organisation som bara arbetar med skydd och förvaltning.
Denna onlineutbildning ger en gedigen kunskapsbas och helhetssyn kring ERM (Enterprise Risk Management). Med utgångspunkten i att ERM är ett strategiskt ledningsverktyg ges en förkovrande inblick i riskramverk och riskhanteringsprocesser, med koppling till riskkultur, riskaptit, styrning och beslutsmodeller. Genom en ökad insikt och förståelse för organisationers risker ger utbildningen en möjlighet till bättre beslutsfattande i avgörande frågor kring risker och strategi, gentemot olika mottagare såsom ledning och andra riskägare och intressenter. Målet är att utbildningen ska ge dig de nödvändiga baskunskaper och den förståelse som behövs för att kunna vidareutveckla hanteringen av risker i den egna organisationen eller som stöd till andra organisationer som också behöver utveckla sin riskhantering.

Innehåll
Introduktion till riskhantering
Strategi
Styrning och riskkultur
Riskramverk – COSO, ISO 30000, Basel & Solvens
Försäkring och riskhantering
Kontinuitet och incidenthantering
Internrevisionens roll
Praktisk riskhantering

Pedagogiken är uppbyggd av lektionsfilmer, quizfrågor och övningsuppgifter. Total studietid bedöms till ca sex timmar och du väljer själv när du lägger tid på utbildningen.

För vem

För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för t.ex. verksamhetsstyrning, kvalitet, riskhantering, säkerhet, beredskap, produktion, ekonomi, inköp, informationshantering, försäkring ger utbildningen en bred plattform att arbeta vidare från. Utbildningen är även lämplig för ledningsfunktioner som behöver öka sin förståelse för Enterprise Risk Management och för personer som kommer i kontakt med riskhanteringsfrågor i tex. en ny arbetsroll eller som beställare av tjänster eller som arbetar på konsultuppdrag i andras organisationer.

Fakta:

Ort:
Online genom självstudier
Pris:
9 000 SEK (Ex moms)
Medlemmar i SWERMA erhåller 10% rabatt på kurspriset

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se