Beskrivning

Affärsmodeller, ny teknik, informationshantering, artificiell intelligens (AI), outsourcing, m.m. förändrar kontinuerligt förutsättningarna . I en målstyrd verksamhet måste risker ses i ljuset av både möjligheter och negativa händelser som påverkar målbild och strategi. De kritiska affärs- och verksamhetsprocesserna bör skyddas mot olika former av hot och risker, som kan leda till allvarliga marknads-, förtroende-, informations- eller kapitalförluster, liksom mängder av mer operationella förluster. Förluster ska minimeras och förebyggas på ett optimalt och kostnadseffektiv sätt samtidigt som verksamheten måste utvecklas för att konkurrenskraften och tillväxten ska tryggas. För att uppnå detta måste organisationen bli ”riskmedveten” och integrera riskhanteringen i strategi, planering, och i olika kritiska processer, och undvika att stagnera till en organisation som bara arbetar med skydd och förvaltning.
ERM är en online utbildning som i ljuset av detta ger en gedigen kunskapsbas och helhetssyn på ERM (Enterprise Risk Management). Med utgångspunkten att ERM är ett strategiskt ledningsverktyg ges en inblick i riskhanteringsprocessen och i grundläggande generella styrdokument, riktlinjer, analysverktyg och beslutsmodeller. Genom en ökad insikt och förståelse för organisationers risker ger utbildningen en möjlighet till bättre beslutsfattande i avgörande frågor samt till en förbättrad metod kring kommunikation om riskexponeringar med olika mottagare såsom ledning och andra riskägare och intressenter. Målet är att utbildningen ska ge deltagarna de nödvändiga baskunskaper och den förståelse som behövs för att kunna vidareutveckla hanteringen av risker i den egna organisationen eller som stöd till andra organisationer som också behöver utveckla sin riskhantering.

Innehåll
Kontext och kultur
Strategisk riskhantering
Bolagets styrning och integrerad riskhantering
Riskramverk – organisation och processer
Risk -identifiering, -analys, -värdering, -hantering, -rapportering
Riskplan, riskmatris
Kvalitativ vs. kvantitativ riskvärdering
Risktransferering
Kontinuitets- och krishantering
Pedagogiken är uppbyggd av lektionsfilmer, quizfrågor och övningsuppgifter. Total studietid bedöms till ca fem timmar och du väljer själv när du lägger tid på utbildningen.

För vem

För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för t.ex. verksamhetsstyrning, kvalitet, riskhantering, säkerhet, beredskap, produktion, ekonomi, inköp, informationshantering, försäkring ger utbildningen en bred plattform att arbeta vidare från. Utbildningen är även lämplig för ledningsfunktioner som behöver öka sin förståelse för Enterprise Risk Management och för personer som kommer i kontakt med riskhanteringsfrågor i tex. en ny arbetsroll eller som beställare av tjänster eller som arbetar på konsultuppdrag i andras organisationer.

Fakta:

Ort:
Onlineutbildning
Pris:
8 000 SEK (Ex moms)
Medlemmar i SWERMA erhåller 10% på kurspriset.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se