Beskrivning

Denna utbildning behandlar hanteringen av cyberrisker som är ett av de största hoten mot olika verksamheter och kostar enorma summor för både företag och samhälle varje år. Dock är strategierna och åtgärderna för att hantera dem är i många fall undermåliga, då många företag inte anpassat sitt riskarbete till dessa hot. En av de vanligaste grundorsakerna till den bristfälliga hanteringen av cyberrisker är ofta att ledningen inte involverar sig tillräckligt mycket i riskarbetet och att ansvaret inte är fördelat på rätt sätt i organisationen. En vanlig missuppfattning är att man genom investeringar i mer förfinad teknik alltid ska kunna undvika riskerna men olika hotscenarier kommer ändå att inträffa, och då gäller det att ha en genomarbetad riskhanteringsplan för att minimera skadeverkan.

Utbildningen kommer att omfatta ett brett perspektiv på it-säkerhet och cyberrisker med fokus på praktisk riskhantering. Metoder i hur man hittar och mäter företagets sårbarhet och de angreppsvägar och hotvektorer företaget är exponerat emot. Vidare kommer vi att beröra och diskutera kvantifiering av riskerna i reella värden via kvantifieringsmodeller. Ett arbete som kan te sig abstrakt vid en första anblick men som är helt affärskritisk när väl riskerna är kvantifierade och visar sig motsvara enorma summor. Denna kartläggning tillsammans med noggranna omvärldsanalyser bildar grunden till en effektiv riskhanterings- och kontinuitetsplan. Samtidigt betonar vi vikten av att ha en väl fungerande kommunikation och ansvarsfördelning mellan treenigheten ledning-risk management-it avdelning. Utbildningen är mer fokuserad på strategi och organisation än teknik och hårdvara och kan därför användas som underlag i strategiarbetet på många olika nivåer i verksamheten.

För vem

Programmet passar dig som arbetar inom en verksamhet som har cyber risk- och informationssäkerhetsarbetet högt på dagordningen och/eller ska börja organisera kring detta. Viktiga målgrupper är ansvariga för informationssäkerhet, dataskydd, riskhantering, compliance, verksamhet, ledning/styrelse, försäkring, underwriting, kontinuitets/kris/incidenthantering eller andra funktioner som omfattar ett säkerhetsarbete/ansvar. Vidare passar programmet också bra för olika typer av konsulter inom tex. säkerhet och riskhantering. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen bör man förbereda sig enligt rekommendation samt vara införstådd med begreppsapparaten på sin egen arbetsplats.

Mål och resultat

Efter genomgången utbildning kan du ta ett test som i kombination med utbildningen Strategisk Informationssäkerhet och online utbildningen Enterprise Risk Management gör att du också kan bli Diplomerad Cyber Risk Manager/CISO – informationssäkerhetsspecialist från HHS ExEd/IFU.

Fakta:

Aktuella programstarter:

27-28 april (Live online) + 11-12 maj (Sal i Stockholm)
Ort:
Stockholm
Datum:
27 april - 12 maj 2023
Språk:
Svenska
Pris:
36 000 SEK (Ex moms)
Medlemmar i SWERMA erhåller 10% på kurspriset.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se