Beskrivning

Styrelsen är ytterst ansvarig för att företaget följer de krav som definieras i regelverken avseende hur risker ska hanteras. Regelverken är omfattande, detaljerade och i ständig förändring. För enskilda styrelseledamöter innebär regelverken i praktiken långtgående krav på ledamöternas kunskaper, kompetens och integritet och innehåller även ett uttalat ansvar för såväl den enskilde ledamoten som för styrelsen som helhet.

I denna utbildning tar vi fasta på de viktigaste kraven i regelverken och vad det också i praktiken innebär för företagens styrelser och ledande befattningshavare som t. ex. VD. Vi kommer i utbildningen att arbeta med de områden som styrelsens medlemmar måste ha kunskap och kompetens inom för att kunna utföra sin roll som styrelseledamot. Det gör vi i huvudsak inte bara genom teori utan även genom praktiska exempel och övningar. Vi kommer att lyfta verkliga utmaningar och koppla dessa till hur man bör tolka regelverken i praktiken och diskutera lämpliga åtgärder. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att certifiera dig genom ett kunskapstest.

Sak- och regelverksområden som särskilt belyses:

– Intern styrning och kontroll
– Riskramverk
– Riskhanteringsmetoder
– Penningtvätt
– GDPR
– Baselregelverkets 3 pelare
– Kapitaltäckning och intern kapital utvärdering
– Likviditetstäckning och intern likviditetsutvärdering
– Myndighetsrapportering
– Översyn- och utvärderingsprocessen och faktiska sanktioner från Finansinspektionen
– Utläggning av verksamhet
– Informationssäkerhet

Första halvdagen (frivillig) tar också fasta på vad det egentligen innebär att sitta i en styrelse utifrån generella associationsrättsliga krav såsom tex. uppdrag, mandat och ansvar och syftar till att förbereda dig på de viktigaste områdena inför arbetet i en ledningsfunktion. Eftersom utbildning och certifiering spänner över flera sakområden (penningtvätt, GDPR, riskhantering och kapitaltäckning) så har vi format ett föreläsarlag med olika specialistkompetenser. Lärare som har praktisk erfarenhet av att både skriva lagar, tillämpa de i rådgivning samt genom roller som risk- och compliancechefer säkerställa att företagen efterlever kraven.

För vem

Programmet riktar sig till styrelsemedlemmar och personer i ledningsfunktion i bank- och finansföretag. Även personer som är nya i specialist/nyckelroller eller tänker sig en framtid i någon av de omnämnda rollerna är lämpliga att delta.

Mål och resultat

Programmet säkerställer att deltagarna får en grundlig genomgång av ramverk och process för riskhantering samt en förståelse för de mest väsentliga regelverken som omfattar kreditinstitut och finansföretag. Detta ger deltagarna bättre förutsättningar att utöva sina roller i styrelse eller ledning. Programmet ger möjlighet att certifiera sig genom ett kunskapstest.

Fakta:

Aktuella programstarter:

18 oktober (Live online) + 26-27 oktober (Sal i Stockholm)
Ort:
Live Online + Sal i Stockholm
Datum:
18 - 27 oktober 2023
Pris:
35 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!