Beskrivning

I försäkringsföretag finns det ett flertal funktioner som är satta att på olika sätt stödja den löpande affärsverksamheten. Det kan vara allt från att ta fram relevant dokumentation vid avtalstecknande, supportera i outsourcing processer och hjälpa till med uppföljning av olika kunduppdrag. Kort och gott all affärsverksamhet som behöver stödfunktioner för att fullgöra sitt uppdrag både mot interna ”stakeholders” och externt gentemot kund. Den gemensamma nämnaren i detta är att det finns en beställande chef av tjänsterna och som kommer från olika delar av verksamheten som tex. Avtal, Skador, Försäljning, Risk och Affär. För att kunna fullgöra sitt uppdrag som stödfunktion behöver man förutom en gedigen försäkringskunskap inom ett flertal områden också en god kunskap om försäkringsföretagets risklandskap. Detta för att ”navigera” rätt redan från början och faktiskt veta vad uppdraget stöder/hanterar och vilka konsekvenser som kan uppstå om tex. oriktig information lämnas till beställarna eller om arbetet inte görs fullt ut.

Denna utbildning ger en gedigen kunskapsbas och helhetssyn över Försäkringsföretagets operativa risker. Med utgångspunkten i att stödfunktionernas arbete är något av det viktigaste som måste fungera i det löpande arbetet ges en genomgång med nedslag i riskernas karaktär, betydelse och vikten av att hantera dem på olika sätt. Genom denna kunskap ges en ökad insikt och förståelse för riskerna vilket ger möjligheter till att göra ett bättre arbete både i förberedelsefasen och i slutleveransen. Målet är att utbildningen ska ge dig de nödvändiga baskunskaper och den förståelse som behövs för att kunna vidareutveckla ditt eget och andras arbete i den egna organisationen och höja kvalitén för alla som är beroende av interna tjänster. Vi kommer i utbildningen att förutom föreläsningspass och diskussioner arbeta med praktiska fall och skarpa situationer där fokus ligger på best practice i hanteringen och olika förslag till lösning lyfts.

Innehåll
• Produkt – och processrisker – risker för förluster till följd av att fastställda arbetsprocesser inte fungerar, inte är kända eller inte är ändamålsenliga
• Personalrisker – risker för förluster till följd av otydlighet i ansvarsområden, otillräcklig kompetens i förhållande till arbetsuppgift eller att det inte finns tillräckligt med personal i förhållande till arbetsuppgifterna
• Säkerhetsrisker – risken för förluster till följd av att företaget utsätts för externa brott eller interna oegentligheter
• Legala risker – risken för att bolaget inte säkerställer och följer upp att lagar, förordningar eller andra relevanta regleringar samt rekommendationer följs, att ingångna avtal ej är korrekta och giltiga
• Compliancerisker – risker att bolaget inte efterlever lagar, förordningar, föreskrifter samt allmänna råd från FI och europeiska myndigheter och att därigenom utsättas för risken att drabbas av sanktioner eller andra påpekanden från myndigheter
• IT-risk – risken att IT system inte är tillgängliga och säkrade i beslutad omfattning i fråga om tillgänglighet, kontinuitet, dataintegritet samt utläggning
• Modellrisk – risken för förluster till följd av beslut som huvudsakligen baserats på resultat av modeller, pga. fel i framtagning, genomförande eller användning av dessa
• Hållbarhetsrisker – miljömässiga, sociala och företagsstyrningsrisker, kan påverka såväl investeringar och skuldåtaganden i livförsäkrings- som skadeförsäkringsföretag, liksom vid försäkringsdistribution.
• IKT- och säkerhetsrisker (cybersäkerhet) – risk för oönskade konsekvenser för verksamheten till följd av dålig kontrollmiljön inom informations- och kommunikationsteknik ( IKT), säkerhet och styrning

För vem

Programmet passar dig som arbetar inom olika avdelningar på försäkringsföretag och som bättre behöver förstå risklandskapet. Gärna då i någon avtalsansvarig funktion inom tex. kvalitet, juridik, marknad, intern support och HR men egentligen är programmet lämpat för alla som bättre behöver förstå försäkringsföretagets exponering mot olika risker. Det gäller även beställaransvariga inom olika områden i affären samt även mer juniora medarbetare på risk och compliance funktionerna.

Fakta:

Aktuella programstarter:

28-29 september
Ort:
Live Online
Datum:
28 - 29 september 2023
Språk:
Svenska
Pris:
22 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!