Beskrivning

I World Economic Forums Global Risk Report 2023 är det tydligt att de många av de allvarligaste riskerna som många företag och organisationer har identifierat på tio års sikt rör klimatet och andra hållbarhetsutmaningar. Legala och regulativa krav på företagen och frivilliga ramverk har gett ett ökat fokus på riskhantering med ett hållbarhetsfokus. Hållbarhet, hållbarhetsrisker och riskhantering flätas samman alltmer. Utvecklingen ställer stora krav på en förbättrad strategisk riskhantering men även på vikten av en organisationsövergripande förståelse av vilka kritiska hållbarhetsrisker som finns och hur och var dessa bör adresseras. Inom EU ställer det nya hållbarhetsdirektivet (CSRD) och EU:s nya Taxonomi (Taxonomiförordningen, Förordning (2020/852/EU) stora krav på hur företag framgent måste genomlysa och rapportera sin påverkan på miljön och klimatet, och senare även olika sociala hållbarhetsaspekter.

Utgångspunkten för Taxonomin är i hög grad att alla måste hjälpas åt för att vi ska kunna nå de ambitiösa hållbarhetsmål som EU har satt upp fram till 2050. Utan omsvep kan man säga att mycket stora förändringar krävs. Taxonomin ger ett verktyg för att klassificera olika ekonomiska aktiviteter som kan anses vara miljömässigt hållbara, och ger en möjlighet att identifiera och jämföra investeringar och ekonomiska aktiviteter som är nödvändiga för att nå en hållbar ekonomi genom transparens och med rättvisa spelregler.
Taxonomin får i många dimensioner en stor påverkan på riskhanteringen och hållbarhetsarbetet för många organisationer och företag. Initialt berörs främst finansmarknadens aktörer men redan under 2023/2024 ökar kraven på större företag att identifiera och rapportera kring hur hållbara de är i sina aktiviteter,

Programmets utgångspunkt är en kombination av det senaste inom riskhantering med de framväxande kraven på företag och organisationer att både bidra till att minska sin egen påverkan på klimatet samtidigt som man bidrar till att andra aktörer gör detsamma. Inom TCFD – Task force on Climate Related Financial Disclosure är en av utgångspunkterna riskbedömningar, och flera delar inom Taxonomin inkluderar riskanalyser och väsentlighetsanalyser i flera olika steg. Riskbedömningar och riskhanteringen blir genom dessa nya ramverk och regleringar allt viktigare ur både ett strategiskt och operativt perspektiv. Genom riskanalyser vägleds organisationer i arbetet med att identifiera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter, och vägleds i att bedöma vilka implikationer klimatförändringarna har på verksamheten.

För vem

Viktiga målgrupper är de som arbetar inom hållbarhet, riskhantering, redovisning, ekonomi, strategi, och övriga som på olika sätt arbetar med eller kommer i kontakt med de framväxande regelverken. Utbildningen kan genomföras utan förkunskaper men erfarenhet från tidigare arbete kommer att underlätta lärandet.

Fakta:

Aktuella programstarter:

11-12 december
Ort:
Live Online
Datum:
11 - 12 december 2023
Pris:
22 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!