Beskrivning

Dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Den ställer högre krav på både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden, och ger mer omfattande rättigheter till registrerade. Företag eller myndigheter som inte följer Dataskyddsförordningen riskerar att drabbas av mycket höga sanktioner. Ett sätt att minska risken för det är att utse ett dataskyddsombud med inriktning på att se till att företaget eller myndigheten följer lagstiftningen. Företag eller myndigheter ska normalt sett anmäla hur personuppgiftsbehandlingar sker till Datainspektionen. Det medför en stor administration och brukar istället leda till att området försummas. Vid Datainspektionens tillsyn riskerar i sådant fall företaget eller myndigheten att behöva betala böter eftersom lagen inte följts. Dessutom är det risk att de som registrerats tappar förtroendet om information läcker ut eller behandlas fel. Varumärkesskador kan ofta få långt större konsekvenser än böter. Ett kunnigt dataskyddsombud minskar riskerna för att personuppgifter felbehandlas eller att lagen inte följs. Det minskar med andra ord både risken för böter och för varumärkesskador. Eftersom informationssäkerhet och dataskydd måste baseras på långsiktigt arbete finns det också stora fördelar med ett kunnigt dataskyddsombud som redan från början kan hjälpa till med utveckling och förändringsprojekt. Det gör att driftkostnaderna på sikt kan användas mycket mer effektivt än att bygga om det som tidigare konstruerats fel.

Innehåll
Kursen inleds med en summering av innehållet i dataskyddsförordningen och de praktiska råd som publicerats av arbetsgruppen som arbetar med tolkningar av förordningen. Detta ger en nödvändig förståelse för vilka regler som finns att följa, hur reglerna är uppbyggda och några av de tolkningssvårigheter som uppstår. För att möjliggöra en djupare förståelse kommer sedan utbildningen att centreras runt olika typer av arbetsuppgifter och ansvar som ett dataskyddsombud behöver ha god kännedom om. Det kan exempelvis gälla hur ett behandlingsregister ska utformas och användas, hur rätten till portabilitet inte gäller all personinformation, vad ett återtaget samtycke innebär, hur IT-system ska utformas för att uppfylla kraven på ”privacy by design” eller varför det är bra att använda rätt behandlingsgrund för respektive typ av information. Under utbildningen kommer även etablerade metoder för riskanalyser, granskningar och rapportering att gås igenom.

Utbildningen är praktiskt inriktad. Det innebär att du redan när du kommer tillbaka hem, har du fått nya insikter och verktyg som du kan använda i din roll som dataskyddsombud. Även om du inte har ett formellt juridiskt ansvar, kan det kännas osäkert att vara ansvarig för ett så pass viktigt område. Förutom att osäkerhetskänslan minimeras när din kunskapsnivå höjs, hjälper du också din arbetsgivare att bedriva verksamheten på ett lagligt sätt. En färdigställd utbildning medför att du sällar dig till en växande yrkesgrupp som det är stor efterfrågan på. Dessutom får du ett bra nätverk av andra dataskyddsombud bland dina kurskamrater som det blir naturligt att kunna kontakta informellt när du har frågor eller funderingar över den praktiska tillämpningen i ditt yrke.

Utbildningen avslutas med ett frivilligt kunskapstest som innebär certifiering som dataskyddsombud via IFU – Handelshögskolan Executive Education i Stockholm.

För vem

IT-säkerhetsansvarig, Jurist, Personuppgiftsombud, Compliance, Projektledare, Verksamhetsansvarig, Risk Manager, Strateg, Upphandlare, Beställare, Ledningsfunktion m.fl.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se