Själva ryggraden i riskportföljen utgörs sedan mer än tio år av IFU:s marknadsledande utbildning inom riskhantering; Diplomerad Risk Manager (DRM). Utbildningen följs nogsamt upp i utvärderingar som även fångar upp deltagarnas kommande behov, vilket sedan utgör grunden i utvecklingen av nya och befintliga program. Under 2022 startar flera nya utbildningar för dig som söker fördjupade kunskaper och utveckling inom riskområdet.

Nya och viktiga kompetensområden i branschen

Enligt Kristian arbetar företag och organisationer mer och mer med frågor kring riskhantering, intern styrning och kontroll. Området har blivit en högst strategisk fråga för väldigt många organisationer och därför är det fler och fler som vill öka kompetensen bland sina medarbetare.

– Finansbranschen och försäkringsbolagen omfattas av många nya regelverk, och nu även av den nya EU-taxonomin, vilket skapar behov av ny kunskap, säger Kristian. Även hållbarhet, projektriskhantering, finansiell riskhantering, regelefterlevnad, riskhantering i offentlig sektor och kontinuitetshantering är områden som våra deltagare vill fördjupa sig i. De efterfrågar specifika utbildningar som hjälper dem i deras karriärer och personliga utveckling och vi möter nu dessa behov med fyra nya utbildningar 2022.

För dig som vill förstå riskhantering på djupet

Målgruppen för de nya programmen är alla som på riktigt vill förstå riskhantering och som på olika sätt arbetar med frågorna, direkt eller indirekt, menar Kristian.

– Programmen är högst relevanta för de som tidigare har gått IFU:s diplomutbildning och de kan vara ett naturligt nästa steg för dem. Utbildningarna är oftast interaktiva, med gruppövningar och erfarenhetsåterföring, och de kan vara mer givande om man har viss praktisk erfarenhet inom området, men man kan även gå programmen med mindre förkunskaper.

IFU:s pedagogiska filosofi är att mixa leding practice från olika industrier med branschexperter och föreläsare som verkligen jobbar med frågorna, med en mer akademisk teoretisk bas med föreläsare och forskare från några av de bästa lärosätena.

– Som deltagare får man därigenom med sig både en verktygslåda att arbeta vidare med konkret i sin organisation, men också en teoretisk förankring och fördjupning som jag vill påstå är väldigt värdefull och kanske också ovanlig på marknaden, berättar Kristian.

 


Nya utbildningar inom riskhantering

Inför 2022 nylansar IFU flera fördjupningsprogram inom riskhanteringsportföljen, för att möta marknadens kommande behov och förväntningar.

Hållbarhet och EU-taxonomin

 • HÅLLBARHET OCH RISKHANTERING – Nytt program!
  Programmets utgångspunkt är de framväxande kraven på företag och organisationer rörande deras klimatpåverkan och hållbarhetsarbete med huvudsakligt fokus på EU-taxonomin. Programmet ger förutsättningar för att integrera hållbarhetsarbetet och bedömningar kring t.ex. klimatpåverkan med både strategi och riskhantering på ett värdeskapande sätt. Riskbedömningar, scenarioanalyser och riskhantering blir inom hållbarhetsarbetet, Taxonomin och andra ramverk såsom till exempel TCFD (Task force on Climate Related Financial Disclosure) allt viktigare ur både ett strategiskt och operativt perspektiv. Läs mer >>

Kontinuitetshantering

 • BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT– Nytt programupplägg!
  Detta program ger breda kunskaper och verktyg för att arbeta mer strukturerat och strategiskt med Business Continuity Management (BCM) ur ett riskhanteringspersepktiv. Programmet utgår från relevanta standarder på området och behandlar frågor kring incident- kontinuitets- och krishantering med syftet (att säkerställa kontinuiteten och minska effekter av avbrott och kriser även när det mest osannolika inträffar. Läs mer >>

Riskhantering

 • RISKHANTERING I OFFENTLIG SEKTOR – Nytt program!
  Med utgångspunkt i de speciella krav som gäller offentlig sektor, belyser utbildningen riskhantering för offentlig sektor i en bred kontext – med tydlig koppling till den övergripande riskhanteringen. Programmet vänder sig både till dig som ansvarar för någon aspekt av riskhantering och till andra funktioner inom intern styrning och kontroll, såsom internrevisorer och säkerhetsansvariga. Läs mer >>
 • FINANSIELL RISKHANTERING – Nytt programinnehåll!
  Programmet fokuserar på riskhantering inom den finansiella sektorn, utifrån det rådande Basel-regelverket, styrande direktiv och svensk lagstiftning. Utbildningen ger dig djupare förståelse för de finansiella företagens riskhantering och olika riskramverk som styr deras verksamheter – och verktyg för att kunna tillämpa ramverken på en övergripande nivå i din verksamhet. Läs mer >>

Relaterade program